Het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen uit Zeeland en West Brabant gaan intensiever samenwerken rond de procesindustrie, kusttoerisme en logistiek. Gezamenlijke investeringen in infrastructuur, kennisallianties en het vestigingsmilieu voor nieuwe bedrijven, moeten zorgen voor het behoud en groei van werkgelegenheid in het Landsdeel Zuidwest-Nederland. Deze plannen staan in de nota 'Zuidwest-Nederland piekt in de Delta' die vandaag door een delegatie van ondernemers en bestuurders onder leiding van de Bredase burgemeester Peter van der Velden is overhandigd aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

De nota bepleit onder andere de vestiging van een Kenniscentrum Logistiek, het oplossen van infrastructurele knelpunten, het realiseren van accommodaties voor verblijfsrecreatie en nieuwe lectoraten aan de hogescholen in Zeeland en West-Brabant. De positieve ontvangst van de plannen, zowel in Den Haag als binnen de eigen regio, draagt bij aan de slaagkans van dit ambitieuze programma, dat een belangrijke impuls is voor een vitale en duurzame economie in Zuidwest-Nederland.

Het landsdeel Zuidwest-Nederland is de eerste regio die met een actieprogramma reageert op de rijksnota van het ministerie van EZ 'Pieken in de Delta; gebiedsgerichte economische perspectieven' van juli 2004. Hierin worden zes regios aangewezen, met elk een geheel eigen economische groeipotentie. De economie in Zuidwest-Nederland kan meer profiteren van de strategische ligging in het hart van de Rijn-Schelde-Delta, tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen/Gent. Het ministerie van EZ heeft drie speerpuntsectoren aangewezen die van oudsher belangrijk zijn voor de economie: procesindustrie, logistiek en kusttoerisme. De voorgenomen acties van Zuidwest-Nederland voor deze sectoren zijn ambitieus maar niet onrealistisch. Met deze eerste aanzet in de nota 'Zuidwest-Nederland piekt in de Delta' start het overleg met het Rijk over de uitvoering. Daarvoor volgt in de tweede helft van 2005 de uitwerking in concrete, gebudgetteerde acties, zodat het programma vanaf 2006 in Zuidwest-Nederland op gecoà¶rdineerde wijze kan worden uitgevoerd.

Voortvarende en unieke samenwerking
Het is overigens voor het eerst dat de participerende partijen, te weten de Provincies Zeeland en Noord-Brabant, verschillende Zeeuwse en West-Brabantse gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Kamers van Koophandel van Brabant en Zeeland, Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant en diverse ondernemingen op deze schaal hun wil tot samenwerking tot uitdrukking brengen.

Staatssecretaris Van Gennip reageerde enthousiast op de nota 'Zuidwest-Nederland piekt in de Delta'. Ze sprak haar bewondering uit over de voortvarendheid waarmee de samenwerkende partners in het landsdeel Zuidwest-Nederland aan de slag zijn gegaan. Ze betitelde het goed en breed gedragen initiatief als lovenswaardig. Het is een goede aanzet om de komende maanden met het ministerie van EZ verder uit te werken in een Plan Van Aanpak om daarna zo snel mogelijk concreet aan de slag te gaan.

bron:Gemeente Breda