Social Media Marketing groeit enorm.

(Persbericht) à¢â‚¬Å“Wat heb ik nou aan Twitter?à¢â‚¬ à¢â‚¬Å“Geen idee wat ik op een weblog moet schrijvenà¢â‚¬ à¢â‚¬Å“Kost veel te veel tijd! En wat levert het op?à¢â‚¬ Herkenbare vragen van personen en organisaties die willen beginnen met Social Media Marketing....